Absoroka Mountains

Absoroka Mountains

Near Yellowstone Park in Montana. 8" x10" $300